View Sidebar
Juridisk hjälp ett måste för näringslivet

Juridisk hjälp ett måste för näringslivet

06/10/2020 13:31Comments are Disabled

Juridiken har en stor inverkan på våra liv. Privatpersoner kan använda juridiken till deras fördel. Den hjälper oss att känna oss trygga i ett samhälle som ständigt förändras. Vi vill gärna känna samma trygghet när vi befinner oss i yrkeslivet. Som egenföretagare finns det dock en ekonomisk faktor att ta hänsyn till.

Stora företag har nästan alltid egna advokater. Dessa företag hamnar ofta i tvister och dylikt. Rent kostnadsmässigt är det därför billigare att ha advokater som är fastanställda. Mindre företag får istället ta in extern hjälp när de behöver juridisk hjälp. Det finns duktiga advokater i hela landet. När du behöver en riktigt bra Advokat i Sundsvall.

Vanliga problem för företag

Det är en svår uppgift att förutse vilka problem ett specifikt företag kan råka utför. Det finns dock ett antal vanliga problem som varje företagare brukar få handskas med på en årlig basis.

  • Ett sådant problem är när kunden inte betalar fakturan. Ibland kan det helt enkelt handla om att kunden har glömt fakturan. I andra fall försöker de att undvika betalningen. Standardmetoden är att i ett första steg tillämpa en påminnelseavgift.
  • Om kunden vägrar betala brukar man vända sig till Kronofogdemyndigheten. Deras auktoritet brukar hjälpa kunden att förstå allvaret. 
  • Ett annat vanligt problem är tvister med delägare eller andra samarbetspartners. Många företagare är ivriga med att sätta igång arbetet. Man tar för givet att den muntliga överenskommelsen ska räcka för att stipulera villkoren.
  • I själva verket bör man alltid skriva ett avtal. Detta gäller både för samtliga delägare och andra företag som man samarbetar med. Detta kan givetvis vara förenat med en kostnad om man tar hjälp av en advokat.
  • Samtidigt bör det poängteras att denna kostnad brukar bli betydligt större om man hamnar i en tvist, där man inte har skrivit ett avtal innan arbetet har börjat. Kontraktet verkar därför som en försäkring för att den muntliga överenskommelsen är korrekt.
  • Advokaten kan också hjälpa till med överenskommelser till följd av tvister. Låt oss säga att en kund inte kan betala dig. I dessa fall kan advokaten hjälpa dig och kunden att skriva ett avtal som innefattar en avbetalningsplan.
  • Det kan också handla om en muntlig överenskommelse, där du och din partner har delade meningar om vad ni har kommit fram till. Även här kan advokaten hjälpa er till att komma fram till en juridiskt gångbar lösning. Många företagare har en God erfarenhet med Primus Juridik. .

Juridik är viktigt för alla företag

Även det gröna näringslivet  behöver juridisk hjälp. Detta omfattar allt från lantbrukare till stora företag som producerar grön energi. Just lantbrukare har historiskt sett haft det svårt att hävda sina rättigheter.

Detta handlar främst om att de ofta arbetar i små företag som saknar de nödvändiga ekonomiska resurserna. Större företagare har som vi redan har nämnt ofta goda juridiska förutsättningar. De har nämligen anställt advokater som arbetar heltid i deras verksamhet.

Ibland handlar det gröna näringslivet om privatpersoner. Det kan exempelvis handla om ett företag som säger sig bedriva en grön verksamhet, men som i själva verket skadar miljön. I dessa fall kan upprörda privatpersoner anlita juridisk hjälp för att stämma företaget.

Man kan lugnt säga att det gröna näringslivet har blivit en trendig term. Många människor vill leva så grönt som möjligt. Man väljer därför företag som är skonsamma mot miljön.

Det är däremot inte alltid enkelt att avgöra om ett företag är grönt eller inte. Det kan exempelvis handla om ett energibolag som säger sig producera grön energi. För att åstadkomma detta använder de sig av vindkraftverk och vattenkraft.

Just vattenkraft är dock inte alltid så grönt som man kanske kan tro. Många fiskarter lider nämligen av att man producerar energi genom vatten. Ibland måste företagen odla mer fisk för att det nuvarande fiskbeståndet inte ska dö ut.

Ibland måste myndigheterna gå in för att granska situationen i en specifik sjö. Detta leder ibland till en juridisk fråga, där advokaterna måste reda ut vem som egentligen har rätt.

Många av dessa frågor regleras av miljöbalken. Detta juridiska område ska värna om den svenska miljön. Den ska dessutom skapa en sund avvägning mellan miljön och näringslivet. Företagen ska kunna bedriva en lönsam verksamhet som också är miljövänlig.

Bevisföring 

Advokaterna kritiska när bevisen inte är starka. Många tvister präglas av bristande bevis och tolkningsutrymme. Det är därför mycket svårt för en lekman att avgöra vad som är rätt eller fel. Ibland kan man läsa sig till vad som kan hända i ett specifikt rättsfall.

Det kan exempelvis handla om att det finns en prejudicerande dom från Högsta domstolen. Samtidigt måste man vara medveten om att detta inte behöver gälla för det specifika mål som man studerar. I slutet av dagen är det bara en erfaren advokat som kan tolka fallet.

Detta är lite av ett problem för företagare. Man vill nämligen inte stå själv när man exempelvis har hamnat i en tvist. Som vi tidigare har nämnt är det inte gratis att anlita en jurist eller en advokat. Vad ska jag göra om jag inte har råd?

Detta är en svår fråga att svara på. Du kan exempelvis vara medlem i ett fackförbund för egenföretagare. I dessa medlemskap brukar det ingå juridisk rådgivning, som motsvarar några timmar per år. Det brukar däremot inte ingå att en advokat ska föra din talan i en rättegång.

Som egenföretagare bör du alltid försöka utöka ditt personliga nätverk. Försök att knyta kontakter i det lokala näringslivet. Du bör inte tveka på att hjälpa andra företagare när det behövs. Du behöver inte ta betalt för mindre tjänster som du kan tänkas utföra.

Tänk på att du kanske kommer behöva hjälp i framtiden. En välvillig företagare som finns där för andra kommer förmodligen själv få hjälp när nöden står vid dörren.

Du kan också kontakta dina lokala kommunrepresentanter. De brukar vara måna om att de lokala företagen går bra. Du kan därför få hjälp om de bedömer att du har blivit orättvist behandlad. 

Sammanfattning

Det gröna näringslivet är definitivt här för att stanna. Miljöfrågorna tar en allt större plats i samhället och företagens kunder kräver att de tar ansvar. Denna utveckling kommer också bidra till att miljöjuridiken tar en större plats i samhället.

Många företag kommer behöva anpassa deras miljöpolicy. Denna policy kommer förmodligen ha ett behov av kontinuerlig förändring. När miljöfrågorna tar en större plats på dagordningen kanske också miljöbalken kommer förändras.

Denna del av juridiken kommer också ta en större plats i näringslivet. Jurister och advokater som har specialiserat sig inom miljöfrågor kommer bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. 

Samtidigt kommer de vanliga företagsproblemen att finnas kvar utan förändring. Vi har i den här artikeln exempelvis pratat om åtgärder när en kund inte betalar. 

Vi har också pratat om det problem som uppkommer till följd av tvister. Dessa tvister kan uppstå både mellan delägare och samarbetspartners.

Det muntliga ordet är tyvärr inte alltid tillräckligt för att det inte ska uppstå problem. Som företagare bör man alltid se till att skriva ett kontrakt, både för bolagsstruktur och med externa partners.

Ibland kan man behöva ta in juridisk hjälp för att skriva dessa kontrakt. Kostnaden för detta är försumbar om man tänker på de merkostnader som kan uppstå vid en konflikt när man inte har ett skriftligt avtal.